ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗುವ ಮೈಸೂರು ನಗರ

0
1300

ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗುವ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಕಂಡದ್ದು ಹೀಗೆ. ನಿಮ್ಮನು ಒಂದು ಹೊಸ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯುತ್ತದೆ.