ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಏಳುಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಯ ಒಂದು ‘ವಿಹಂಗಮ’ ನೋಟ.

0
1944