ಆಪಲ್ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ

0
3572

ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾಖೆ ತೆರೆದಿದ್ದು ಹೊಸಬರಿಂದ ಅನುಭವ ಉಳ್ಳವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸಗಳು ಇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

 • iPhone Operations Program Manager
 • NPI Product Quality Manager – iPhone
 • Site Reliability Engineer – System Administration
 • Site Reliability Engineer
 • Partnership Manager, India
 • Software Engineering Lead
 • Oracle DBA
 • Java/NoSQL DevOps Engineer
 • Tax Manager
 • Senior Software Engineer – Online Store
 • Technology Evangelist, India
 • Technology Evangelist, India

ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು (ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳು)

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ

https://jobs.apple.com/us/search#location&t=0&sb=req_open_dt&so=1&lo=3*BNG*IND*1065*BGS*Bangalore|3*BGS*IND*1065*BGS*Bangalore&pN=0