2017 ಸರ್ಕಾರೀ ರಜಾ + ನಮ್ ರಜಾ = full ಮಜಾ

0
2002

ಈ ಸತಿ ಸರ್ಕಾರೀ ರಜೆ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ರಜಾ ತಗೊಂಡರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಮಜಾ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ .. ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತಾಗುತದ್ದೆ

ಜನವರಿ:

1

ಫೆಬ್ರವರಿ:

2

ಮಾರ್ಚ್:

3

ಏಪ್ರಿಲ್:

4

ಮೇ:

 

ಜೂನ್:

6

ಜುಲೈ:

 

ಆಗಸ್ಟ್:

8

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್:

 

ಅಕ್ಟೋಬರ್:

10

ನವೆಂಬರ್:

 

ಡಿಸೆಂಬರ್:

12