ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ R T E ಅಡ್ಮಿಷನ್

0
1339

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ RTE ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು February 15 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ,,,

1ನೇ ತರಗತಿ ಗೆ ದಾಖಲಾಗಲು 01/08/2010 ರಿಂದ 31/07/2011 ರೊಳಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮತ್ತು

LKG ಗೆ ದಾಖಲಾಗಲು ದಿನಾಂಕ 01/08/2012 ರಿಂದ 31/07/2013 ರೊಳಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು.
1. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ ,
ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಧೃಡೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
2. ತಂದೆ,ತಾಯಿಯ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ.
3.ತಂದೆ,ತಾಯಿಯ ಆಧಾರಕಾರ್ಡ ,
ಮತ್ತು
4 ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಯಾವುದಾದರೊಂದು
ವಿಳಾಸದ ಗುರುತಿನ ಪತ್ರ. Government employees also apply to RTE

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ವಿಳಾಸ .www.schooleducation. kar.nic.in .