ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಾಗು ತರಾಕಾರಿಗಳು ತಾಜಾ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ೧೦ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿ..!

0
3880

ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ನ್ನು ಬಳಸದ ಮನೆಗಳು ದೊರೆಯುವುದು ಈಗ ಅಪರೂಪ.  ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ  ಹಣ್ಣು ಹಾಗು ತರಾಕಾರಿಗಳು ತಾಜಾ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ೧೦ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿ .

1.

Image may contain: fruit, text and food

2.

Image may contain: text and food

3.

Image may contain: text and food

4.

Image may contain: text and food

5.

Image may contain: text and food

6.

Image may contain: text

7.

Image may contain: text and food

8.

Image may contain: text

9.

Image may contain: text

10

Image may contain: text